บ้านกลางไพร......

บ้านกลางไพร ประสาป่าดอย ความสุขเล็กน้อยแต่ดูยิ่งใหญ่....

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550

การวาดภาพ

เป็นการวาดภาพโดยที่ไม่มีการร่างด้วยดินสอเป็นการวาดด้วยปากกาเลย และเป็นการลงสี่ทีมีการไล่สี -สีตามโทนแต่ละโทน จะมีโทนร้อน โทนเย็นในบึงน้ำแห่งหนึ่งมีพวกอึ่งอ่างอยู่มากมาย และวันหนึ่งมีวัวตัวหนึ่งเดินเข้ามาในบึงน้ำ

ขณะที่วัวกำลังลงมากินน้ำนั้นได้เหยีบลูกอึงอ่างตายไปหลายตัว

โอ้แม่จ๋าขณะที่พวกเรากำลังเล่นน้ำอยู่นั้นมีวัวตัวหนึ่งเหยีบพวกเราตายไปหลายตัว

ขั้นตอนในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ขั้นตอนในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นขั้นตอนสำคัญ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้สนใจสร้างคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจำเป็นต้องศึกษาขั้นตอนในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ นำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติก่อนที่จะลงมือสร้าง เพราะการ สร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยไม่มีขั้นตอนการออกแบบที่แน่ชัด นอกจากจะ ทำให้เกิดการเสียเวลาแล้วยังส่งผลให้ได้งานซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์หรือ ไม่มีประสิทธิภาพได้ Alessi and Trollip, 1991

ได้เสนอขั้นตอนการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น่าสนใจ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการออกแบบ 7 ขั้นตอน โดยสามารถทำเป็นAlessi and Trollip, 1991

ขั้นตอนที่ 1. ขั้นตอนการเตรียม (Preparation)

- กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Determine Goal and Objective)

- รวบรวมข้อมูล (Collect Resources) - เรียนรู้เนื้อหา (Learn Content)

- สร้างความคิด (Generate Ideas)

ขั้นตอนที่ 2. ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน (Design Instruction)

- ทอนความคิด (Elimination of Idea)

- วิเคราะห์งานและแนวคิด (Task and Concept Analysis)

- ออกแบบบทเรียนขั้นแรก (Preliminary lesson Description)

- ประเมินและแก้ไขการออกแบบ (Evaluation and revision of the design)

ขั้นตอนที่ 3. ขั้นตอนการเขียนผังงาน (Flowchart Lesson)

ผังงานคือชุดของสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม การเขียนผังงานเป็นสิ่งสำคัญทั้งนี้ก็เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดี จะต้องมีปฏิสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ และปฏิสัมพันธ์นี้จะสามารถถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของสัญลักษณ์ซึ่งแสดงกรอบการตัดสินใจและกรอบเหตุการณ์

ขั้นตอนที่ 4. ขั้นตอนการสร้างสตอรี่บอร์ด (Create Storyboard)

การสร้างสตอรี่บอร์ดเป็นขั้นตอนของการเตรียมการนำเสนอข้อความ ภาพ รวมทั้งสื่อในรูปแบบมัลติมีเดียต่างๆ ลงบนกระดาษ เพื่อให้การนำเสนอ ข้อความและสื่อในรูปแบบต่างๆ เหล่านี้เป็นไปอย่างเหมาะสมบนจอคอมพิวเตอร์ต่อไป

ขั้นตอนที่ 5. ขั้นตอนการสร้าง/เขียนโปรแกรม (Program Lesson)

ขั้นตอนการสร้าง/เขียนโปรแกรมนี้เป็นกระบวนการเปลี่ยนสตอรี่-บอร์ดให้กลายเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ขั้นตอนที่ 6. ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบการเรียน (Produce Supporting Materials)

เอกสารประกอบการเรียนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เอกสารประกอบการเรียนอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

- คู่มือการใช้ของผู้เรียน

- คู่มือการใช้ของผู้สอน

- คู่มือสำหรับแก้ปัญหาเทคนิคต่างๆ

- เอกสารประกอบเพิ่มเติมทั่วไป

ขั้นตอนที่ 7. ขั้นตอนการประเมินและแก้ไขบทเรียน (Evaluate and Revise)

ในช่วงสุดท้ายบทเรียนและเอกสารประกอบทั้งหมดควรที่จะได้รับการ การประเมิน โดยเฉพาะการประเมินในส่วนของการนำเสนอและการทำงาน ของบทเรียน ขั้นตอนการออกแบบการสอนในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ไม่มีความคิดเห็น: